Om os / Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ETIOPIENFORENINGEN

§ 1. Navn og hjemsted og status                      
Stk. 1. Foreningens navn er Etiopien Foreningen.
Stk. 2. Foreningens adresse er identisk med den til enhver tid siddende formands adresse.
Stk. 3. Foreningen har status som landegruppe under Adoption og Samfund.
 
§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem familier med adoptivbørn fra Etiopien.
Stk. 2. Foreningens formål er tillige at etablere formidling af den etiopiske kultur og udbredelse af kendskabet til Etiopien til foreningens medlemmer.
 
§ 3. Medlemskreds
Stk. 1.  Familier, der har adopteret eller ønsker at adoptere fra Etiopien, voksne adopterede fra Etiopien og i øvrigt personer med interesse for Etiopien.
Stk. 2.  Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent pr. hustand.
Kontingentet opkræves forud for 1 år af gangen. Medlemskabet er gyldig når kontingentet er rettidig betalt.
 
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i forbindelse med sommertræffet og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved e-mail til medlemmerne.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:

1.  Valg af dirigent.
2.  Formandens beretning.
3.  Regnskabsaflæggelse.
4.  Behandling af indkomne forslag.
5.  Fastsættelse af kontingent.
6.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7.  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
8.  Eventuelt.
 
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønsket behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
 
Stk. 6.  Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7.  Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldige afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden, består af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, således at der vælges 2 medlemmer hvert år.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
 
§ 6. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår fra 01.07 til 30.06 (1. juli - 30. juni)
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
 
§ 7. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 
§ 8. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
 
§ 9. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens midler sponsorbarnet indtil der ikke er flere midler, efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 10. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25.8.2001 og godkendt af de fremmødte.

Give, 25.8.2001
Etiopienstræf og stiftende generalforsamling.
 
 
Vedtægtsændring Hasmark, 21.8.2021:
- Stk. 1: "... består af 3-5 medlemmer" ændret fra "består af 5 medlemmer"
- Stk. 4: "... mindst 2 bestyrelsesmedlemmer" ændret fra "... mindst 3 bestyrelsesmedlemmer"